Regulamin

REGULAMIN
 

 1. Postanowienia ogólne
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w ramach obowiązującego cennika.
  • Decydując się na nasze usługi Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” może odmówić przyjęcia zlecenia na tłumaczenie bez ujawniania przyczyny.
  • Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.
  • Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie mają odniesienie do odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

 

 1. Składanie i realizacja tłumaczeń pisemnych
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” wykonuje pisemne tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.
  • Podstawą wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Klienta formularza zlecenia.
  • Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji tylko po uzyskaniu od Klienta potwierdzenia.
  • W przypadku zlecenia tłumaczenia przez stałych Klientów, każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.
  • W przypadku zlecenia tłumaczenia powyżej 100 stron Biuro ma prawo pobrać zaliczkę w wysokości ½ szacowanej wartości tłumaczenia.
 2. Zaliczkę należy wpłacić przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
 3. Pozostała kwota należności jest regulowana po realizacji zlecenia.
  • Biuro realizuje tłumaczenia specjalistyczne. W zakresie tych tłumaczeń, o znacznym stopniu trudności, Klient zobowiązuje się udostępnić fachowe słownictwo i umożliwić konsultację z przedstawicielem firmy. W przypadku braku dostępu do tych źródeł wszystkie pojęcia i wyrażenia tłumaczone są na ogólnie powszechny i zrozumiały język.
  • Termin realizacji ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, w oparciu o które wykonywane jest tłumaczenie.
 4. Materiały do wykonania tłumaczenia Klient dostarcza osobiście do siedziby Biura, przesyła za pomocą e-maila lub faksu bądź drogą pocztową.
 5. Po zapoznaniu się z materiałami, ustaleniu terminu i akceptacji Klienta zlecenie zostaje uznane za przekazane do realizacji.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ustalonego z Klientem w przypadku trudności wynikłych w trakcie realizacji zlecenia. Dotyczy to tłumaczeń specjalistycznych o wysokim poziomie trudności.
  • Zrealizowane tłumaczenie Biuro wydaje Klientowi osobiście, nadaje pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (listem poleconym lub priorytetem).
  • W przypadku zleceń, których tłumaczenie przekracza ilość 3 stron Biuro nie pobiera dodatkowych opłat za przesyłkę lub dostarczenie przetłumaczonego tekstu (na terenie Olkusza).
  • W przypadku zleceń nadawanych pocztą tradycyjną Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki do adresata.

 

 1. Cennik i płatności
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” nie jest płatnikiem VAT.
  • Ceny tłumaczeń specjalistycznych ustalane są indywidualnie na podstawie przesłanego materiału źródłowego.
  • Biuro stosuje następujące skalę obliczeniową: strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami; strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.
  • Rozliczenie tłumaczonego tekstu w tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych odbywa na podstawie ilości znaków w teście docelowym.
  • Tłumaczenia szablonowe i standardowe Biuro wykonuje w 24h.
 2. Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku dużej ilość zleceń przypadających na dany dzień.
  • Termin realizacji tłumaczeń specjalistycznych jest ustalany indywidualnie do każdego zlecenia i uzależniony jest od poziomu trudności przedstawionego tekstu oraz ilości przyjętych już zleceń.
  • Klient ma prawo anulować zlecenie w dowolnym momencie. Odwołując zlecenie w trakcie jego realizacji Klient zobowiązany jest do zapłaty za pracę wykonaną do momentu anulowania zlecenia oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro związanych z przygotowaniem zlecenia do realizacji.
  • Płatność za wykonane usługi odbywa się na podstawie rachunku uproszczonego lub paragonu wystawionego przez Biuro.
  • Płatność następuje w formie gotówkowej lub drogą przelewu na konto bankowe, którego numer podany jest na rachunku wystawionym przez Biuro.
  • Termin płatności rachunków przelewem bankowym wynosi 7 dni.
  • Tłumaczenia przedłożonych dokumentów pozostają własnością biura do chwili uregulowania przez Klienta należności.

 

 1. Reklamacje
  • Klient ma prawo zgłosić do Biura reklamacje wykonanej usługi w terminie 7 dni od daty jej wykonania.
  • Biuro zastrzega sobie do dokonania korekty tekstu będącego przedmiotem reklamacji.
  • Reklamacja nie stanowi podstawy odmowy zapłaty. Nie wpływa również na jej terminowość.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędny i nieczytelny tekst oryginalny dostarczony przez Klienta, a także za błędy powstałe w tłumaczeniu w związku ze złą jakością tekstu źródłowego.
  • Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np. awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.).

 
 

 1. Poufność
  • Przyjmując zlecenie Klienta i zawierając Umowę Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności tekstów i danych osobowych, które w żadnym przypadku nie mogą służyć innym celom niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
  • Na życzenie klienta Biuro może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie Biura do zachowania poufności.
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” gromadzi i przetwarza wszelkie dane Klienta w celu prawidłowego wykonania zlecenia. Dokonując zamówienia, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.
  • Biuro Tłumaczeń „AWERS” zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów do tłumaczenia osobom współpracującym z Biurem Tłumaczeń w celu wykonania zlecenia.
  • Klient korzystający z usług Biura Tłumaczeń „AWERS” podpisując Zlecenie Wykonania Tłumaczenia poświadcza, że zapoznał się z Regulamin oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu.